ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ประกาศ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกวอลเลย์บอลและตาข่ายวอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 29/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 26/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะ
 26/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักกีฬา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 24/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2563
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 29/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (โครงการปรับปรุงหลักสูตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 29/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง  ครูช่วยสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 31/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง  ครูช่วยสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2563
ประกาศโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
17/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกีตาร์พร้อมอุปกรณ์ (โครงการพัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ (กีตาร์) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้บุณรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อจัดทำเอกสารการบริหารสถานศึกษา (โครงการส่งเสริมผู้บริหารด้านคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน (โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  ตามแผนการดำเนินงาน (โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม กิจกรรมฝึกอบรมค่าย ดนตรี นาฏศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ใช้สำหรับดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ (โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สัมพันธ์ชุมนุม)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สำหรับใช้ในการจัดทำวารสารของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับกิจกรรมนำความรู้สู่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ/อุปกรณ์ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล  ตำแหน่ง ครูช่วยสอนวิชาฟิสิกส์/วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 31/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับจัดทำสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้และปุ๋ยบำรุงดินสำหรับจัดกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดทำเอกสารประกอบการติวเข้ม O-Netโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมโครงงานสร้างสรรค์นวัตกรรม (โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรไทยแลน ๔.๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/01/2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (วัสดุคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/01/2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมนิเทศภายในโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถยนต์โดยสารประจำทาง รับ-ส่งนักเรียนเข้าร่วมงานเกษตรภาคอีสานมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันคริสต์มาสโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 23/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาสำหรับใช้ในกิจกรรมแข่งกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับใช้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/12/2562
การรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง  ครูช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์
3/12/2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับใช้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเจาะจง
22/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเจาะจง
 22/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารนักกีฬา ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเจาะจง
22/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง ครูช่วยสอน โดยวิธีเจาะจง
30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล  ตำแหน่ง ครูช่วยสอน และนักการภารโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล 
 30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนเลขที่ กจ 4822 ขอนแก่น ของโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมช่วงล่างรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนเลขที่  กจ  4822  ขอนแก่น  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธ์พืชผักสวนครัว (โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ฝึกทักษะกีฬาตะกร้อและกรีฑา (โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน(โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากีฬา ศิลปะ ดนตรีและนันทนาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์สามัญประจำบ้านสำหรับห้องพยาบาลโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมประกวดมารยาทไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์จัดทำเอกสารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมพัฒนาการจัดทำสื่อฯ และวิจัยในชั้นเรียน (โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง (การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เส้นทาง ขอนแก่น-นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมคนดีศรีพระธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องสมุด (โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
 11/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำอาหารสำหรับผู้เข้าค่ายฝึกอบรมทักษะเซปักตะกร้อและกรีฑา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 06/09/2562
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพรรณไม้ประดับโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 03/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายสารสนเทศให้ความรู้และป้ายสื่อการเรียนรู้(โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 03/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์ผักสวนครัวพื้นบ้านเพื่อปลูกในสวนเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 03/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบทองใส่เกียรติบัตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์สำหรับใช้ในการจัดทำวารสารของโรงเรียน(โครงการสร้างสรรค์สัมพันธ์ชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำป้ายไวนิล และป้ายสติ๊กเกอร์ซีทรูเพื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดนิทรรศการทางวิชาการ(โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมทำแซมพูสระผมและน้ำยาล้างจาน (โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อจัดทำเอกสารประกอบมาตรฐานด้านผู้บริหารสถานศึกษา (โครงการส่งเสริมผู้บริหารด้านคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าทำอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียน วิทยากร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา (โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในกิจกรรมพัฒนา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับใช้ในกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/08/2562
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์จัดทำเอกสารและบอร์ประชาสัมพันธ์ผลงานต่างๆของสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 22/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11/07/2562
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม้กวาดดอกหญ้า  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งประตูกระจกอลูมิเนียม และซ่อมแซมประตูบานสวิง(โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารสำหรับกิจกรรมฝึกอบรมค่ายดนตรี นาฏศิลป์(โครงการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนากีฬา ศิลปะ ดนตรีและนันทนาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับใช้ในกิจกรรมรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 25/06/2562
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 25/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักกีฬาเข้าค่ายฝึกซ้อมทักษะกีฬาตะกร้อ (โครงการศูนย์ฝึกกีฬาโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารประจำทาง รับ-ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม (โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 25/06/2562
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำคู่มือกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 25/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ทำคู่มือในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์สร้างงานกราฟิก  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 25/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุจัดทำเอกสารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 25/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำหรับจัดทำเอกสารให้ความรู้  กิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 25/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา จัดทำสารสนเทศของโรงเรียนจัดเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 21/06/2562
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 21/06/2562
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้(โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 21/06/2562
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องดนตรี (โครงการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนากีฬา ดนตรี และนันทนาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 21/06/2562
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเพื่อทำความสะอาดสุขภัณฑ์(โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุุขภาพกาย สุขภาวะทางร่างกายที่ดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการ
20/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา จัดทำสารสนเทศของโรงเรียน จัดเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงาน
 19/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับใช้จัดกิจกรรมไหว้ครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งและกล้องถ่ายวีดีโอ พร้อมอุปกรณ์
10/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์  สำหรับใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาการ (โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสู่ไทยแลนด์ 4.0)
 04/06/2562
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 04/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารเรียน (อาคาร ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2562
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับใช้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 27/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารนักกีฬา ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล 
13/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง ครูช่วยสอน (SBMLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/04/2562
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม (โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 02/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง  ครูช่วยสอน  และนักการภารโรง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 29/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง ครูช่วยสอน และนักการภารโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 26/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง (โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสารสนเทศ/ป้ายสื่อการเรียนรู้ประจำห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (SBMLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกวอลเล่ย์บอล และลูกวอลเล่ย์บอลฝึกตบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/02/2562
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกฟุตบอล และตาข่ายฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพานบายศรีสู่ขวัญ ประดับตกแต่งเวที ซุ้มเกียรติยศ งานปัจฉิมนิเทศ (โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ (โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ SBMLD ) เงินสะสม
26/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายไวนิล  รูปหน้าเสือสำหรับกิจกรรมฝึกอบรม ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/02/2562
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารสำหรับกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์กิจกรรมนำความรู้สู่ชุมชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ดำเนินโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สัมพันธ์ชุมชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน/วัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 06/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 04/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ อุปกรณ์ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำป้ายสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด ป้ายเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A-๔ (ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน/วัสดุการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ รัชการที่ 6 และป้ายปรัชญาของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/01/2562
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน/วัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องสำนักงาน (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนากีฬา ศิลปะดนตรีและนันทนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารสำนักงาน(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน)
25/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และคริสต์มาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล
03/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับใช้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/11/2561
เปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาบริการรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
19/10/2561
 เปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางอาหารนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2561
เปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาบริการอาหารนักกีฬา ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2561
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการอาหารนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2561
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการอาหารนักกีฬา ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (SBMLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2561
ประกาศ การรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูตำแหน่ง  ผู้ช่วยครู   สาขา  คหกรรมศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา 
9/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครู  และนักการภารโรง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล  แหน่ง  ผู้ช่วยครู  (SBMLD)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้พุ่มไม้ประดับเพื่อปรับภูมิทัศน์หน้าโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบทองใส่เกียรติบัตร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ กีฬาสำหรับใช้ในการฝึกทักษะกรีฑาและกีฬาตะกร้อ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อจัดทำเอกสารพัฒนางาน  เครื่องมือประเมินโครงการ  โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับจัดทำแฟ้มข้อมูลงานโรงเรียนและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์วัสดุ  อุปกรณ์ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา  2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์วัสดุ  อุปกรณ์ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา  2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์จัดทำเอกสารเพื่อพัฒนางานโครงการพัฒนาบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 21/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร  เข้าเล่ม  รายงานการประเมินตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2561
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2561
การรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยครู และนักการภารโรง
18/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟแวร์ชุดโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนระบบดิจิตัล(New Innovation School) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับใช้ในกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมคนดีศรีพระธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเสื้อนางรำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต  (ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมแข่งทักษะอาเซียนโดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
30/08/2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้านสำหรับห้องพยาบาลโดยวิธีเฉพาะเจะจง
28/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครูและความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดสุขภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารประจำทาง รับ-ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
09/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมทำน้ำยาล้างห้องน้ำและน้ำยาล้างจานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประดับตกแต่งรถขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพา%