กิจกรรมล่าสุด

จัดทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน​ และทดสอบความสามารถด้านการอ่านและเขียน

เมื่อวันที่​ 1​ กรกฎาคม​ 2563​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลั ... Read More »

เปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่ ... Read More »

โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2563 โรงเรียนพระธาตุขาม ... Read More »

ประชุมคุณครู Model และ Buddy กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ ... Read More »

ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ... Read More »

การประเมินจากคณะกรรมการตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดย ... Read More »

มาตรการและแนวทางการปฏิบัติของนักเรียน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19

มาตรการและแนวทางการปฏิบัติของนักเรียนเพื่อป้องกันและควบคุมโร ... Read More »

สภาเด็กร่วมใจป้องกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ (COVID-19) และรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนได้ตระหนักถึงการป้องกันตัวให้ห่างไกลจากเชื่อไวรัสโคโรนา​ 2019

เมื่อวันที่​ 18​ มิถุนายน​ 2563​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยา ... Read More »

ประชุมคุณครู Model และ Buddy กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

เมื่อ​วันที่​ 18​ มิถุนายน​ 2563​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทย ... Read More »

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม​ KKU Smart Learning

ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทย ... Read More »