โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.โชคชัย ยืนยง ดร.จิราภรณ์ ทัพซ้าย ดร.วรรณภา สมตา และ อาจารย์สุกัญญา สุตะพันธ์ เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*