Monthly Archives: มีนาคม 2020

โครงการอบรม​เชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ (COVID-19)

เมื่อวันที่​ 13​ มีนาคม​ 2563​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลั ... Read More »

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน​ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยตัวอิเล็คทรอนิกส์​ (e-GP)

ระหว่างวันที่​ 8-10​ มีนาคม​ 2563​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิท ... Read More »

การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลั ... Read More »

กิจกรรมพอเพียง ตลาดนัดนักเรียน “ตลาดนัดพอเพียง”

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโ ... Read More »

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโ ... Read More »

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโ ... Read More »

ประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลแนวปฏิบัติที่ดีต่อกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิ ... Read More »