Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2020

กิจกรรมติวยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิ ... Read More »

แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิ ... Read More »

การแข่งขันม่วงหวานมินิมาราธอน 2020 ครั้งที่ 1 กิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลั ... Read More »

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านในชุมชน และโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการจำนวน 4 แห่ง

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลั ... Read More »

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินี

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ... Read More »

กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่4-5 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยา ... Read More »

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน ภาษาจีนด้วยครูยุค 2020

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำ ... Read More »