คณะกรรมการ นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการ นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 20 มกราคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมต้อนรับ คณะกรรมการ นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นำโดย นางณกันยา ไวคำ ศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวศิริกุล ทัพซ้าย ศึกษานิเทศก์ และนางประทุมมา คำละมุล ศึกษานิเทศก์ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*