เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนภาษาไทย และห้องเรียนคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนภาษาไทย และห้องเรียนคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5

ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยคุณครูอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา ห้องเรียนภาษาไทย โดยคุณครูปารีณา ศิริพูล และห้องเรียนคณิตศาสตร์ โดยคุณครูพรรณี เถาว์ทิพย์ ซึ่งบรรยากาศการเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 5 มีบรรยากาศที่สร้างรอยยิ้มให้คุณครูผู้สอน ผู้ร้วมสังเกตชั้นเรียน ที่ได้เห็นพัฒนาการของผู้เรียน และชื่นชมคุณครูเจ้าของห้องเรียนได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะคราวที่แล้วได้อย่างดีขึ้น ในโอกาสนี้โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม นำโดยท่าน ดร. บุญจันทร์ มูลกัน ผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมศึกษาดูงานเปิดชั้นเรียน ขั้นตอนการสะท้อนผล มีบรรยากาศแห่งความเป็นกัลยาณมิตร ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*