เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนภาษาไทย และห้องเรียนคณิตศาสตร์

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนภาษาไทย และห้องเรียนคณิตศาสตร์

ะหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยคุณครูอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา ห้องเรียนภาษาไทย โดยคุณครูปารีณา ศิริพูล และห้องเรียนคณิตศาสตร์ โดยคุณครูพรรณี เถาว์ทิพย์ ซึ่งบรรยากาศการเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 4 มีบรรยากาศที่สร้างรอยยิ้มให้คุณครูผู้สอน ผู้ร้วมสังเกตชั้นเรียน ที่ได้เห็นพัฒนาการของผู้เรียน และชื่นชมคุณครูเจ้าของห้องเรียนได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะคราวที่แล้วได้อย่างดีขึ้น ในโอกาสขอขอบพระคุณท่านผู้เชี่ยวชาญ. ดร.วรรณภา สมตา ที่มาช่วยให้คะแนะนำทุกกระบวนการ และเติมเต็มให้ขั้นตอนการสะท้อนผล มีบรรยากาศแก่งความเป็นกัลยาณมิตร มองเห็นแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*