การติดตามผลการดำเนินงาน พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจากคุรุสภา

การติดตามผลการดำเนินงาน พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจากคุรุสภา

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับการติดตามผลการดำเนินงาน พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจากคุรุสภา และการติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ โปรแกรม T-SIP เครือข่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ใน โอกาสนี้ ขอขอบคุณ รศ.ดร. มนตรี แย้มกสิกร ดร. เกียรติคุณ จันแก่น รศ.ดร. ทยาตา รัตนภิญโญวานิช นางสาวทิพวรรณ สีกบุตร และ ดร.วรรณภา สมตา ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*