Monthly Archives: กรกฎาคม 2019

โครงการ​ “เยาวชนวัยใส ใส่ใจจราจร”

เมื่อวันที่​ 30​ กรกฎาคม​ 2562​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาล ... Read More »

การติดตามและให้คำปรึกษา ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย น ... Read More »

อบรมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียนเรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการ​ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย น ... Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับ การอ่าน เขียน และการคำนวณ พื้นฐานโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพวิชาการ School Improvement Program,Thailand

เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลั ... Read More »

กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษาทอดถวายวัดพระธาตุขามแก่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย น ... Read More »

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเสริมทักษะภาษาจีนนานาชาติสำหรับเยาวชน ณ อาคารมูลนิธิอริยธรรม จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลั ... Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับ การอ่าน เขียน และการคำนวณ พื้นฐานโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพวิชาการ School Improvement Program,Thailand

เมื่อวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลั ... Read More »

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “แอโรบิค”

เมื่อวันที่​ 9 กรกฎาคม​ 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ... Read More »

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุ้มครองเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ... Read More »

โครงการทันตสุขภาพ

เมื่อวันที่​ 5​ กรกฎาคม​ 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ... Read More »