Daily Archives: พฤษภาคม 6, 2019

พิธีการจัดกิจกรรมอันเนื่องเกี่ยวกับงานพระราชพิธีบรมราชาพิเ​ษก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี​ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่​ 6​ พฤษภาคม​ 2562​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำ ... Read More »