Monthly Archives: พฤษภาคม 2019

โครงการนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอ่านออกเขียนได้ครบร้อยเปอร์เซน

เมื่อวันที่ 24-25​ พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาล ... Read More »

กิจกรรมปรับปรุงแผนการจัดการเรียน​ ครูสอนคิดตามแนวทาง​ Thinking​ School

เมื่อวันที่​ 24 พฤษภาคม​ 2562​ โรงเรัยนพระธาตุขามแก้น​พิทยาล ... Read More »

กิจกรรมปฐมนิเทศ​ทุกระดับชั้น ทำการทดสอบการอ่านและการเขียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 1​ และมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 1​และ​ 4​

วันที่​ 16​ พฤษภาคม​ 2562​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น​พิทยาลัย​ ... Read More »

การประชุมเปิดภาคเรียน​ ประจำภาคเรียนที่ 1​ ปีการศึกษา 2562

วันที่​ 15​ พฤษภาคม​ 2562​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ น ... Read More »

โครงการส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย น ... Read More »

โครงการค่ายSTEMศึกษา​ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่​ 10-12​ พฤษภาคม​ 2562​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิท ... Read More »

โครงการค่ายSTEMศึกษา​ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น​ ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่​ 7-9​ พฤษภาคม​ 2562​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยา ... Read More »

พิธีการจัดกิจกรรมอันเนื่องเกี่ยวกับงานพระราชพิธีบรมราชาพิเ​ษก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี​ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่​ 6​ พฤษภาคม​ 2562​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำ ... Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ​”การ​การสอนคิดตามแนวทาง​ Thinking School” โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น​ประจำปีงบประมาณ​ 2562​

เมื่อวันที่​ 1-3​ พฤษภาคม​ 2562​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยา ... Read More »