โครงการพัฒนาคุณภาพและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครู ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดหาครูชาวต่างชาติพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ

โครงการพัฒนาคุณภาพและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครู ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดหาครูชาวต่างชาติพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2562 ท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายให้ นางณัทชุดา บุติมุลตรี และนางสาวอรุณรัตน์ ชินนะวงษ์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครู ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดหาครูชาวต่างชาติพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ ดร.เกียรติคุณ จันแก่น และ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา สำนักการศึกษาฯ ดร.สุวิไชย ศรีเสน พบปะให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*