เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 19 มกราคม 2562 ท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ยมอบหมายให้ นางพรเพ็ญ สมบัติมาก และ นายสุภชัย องค์นาม นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาสังกัดองค์ก
ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ ดร.เกียรติคุณ จันแก่น พบปะเพื่อให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียนที่เข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*