โครงการ “OPEN HOUSE MCUKK เปิดบ้านมอชมพู บ้านความรู้ คู่คุณธรรม 2562

โครงการ “OPEN HOUSE MCUKK เปิดบ้านมอชมพู บ้านความรู้ คู่คุณธรรม 2562

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย และคณะครูโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ “OPEN HOUSE MCUKK เปิดบ้านมอชมพู บ้านความรู้ คู่คุณธรรม 2562 ” และเข้าร่วมรับเกียรติบัตร
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เป็นสถานศึกษาร่วมพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตจังหวัดขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*