โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ยมอบหมายให้ นางปารีณา ศิริพูล นางศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา นางณัทชุดา บุติมุลตรี นางพรรณี เถาว์ทิพย์ และนางสาวอัจฉราภรณ์ ต้นกันยาย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2562 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ ดร.เกียรติคุณ จันแก่น พบปะเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*