Daily Archives: มกราคม 23, 2019

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ยมอบหมายให้ ... Read More »