โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษา และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษา และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 15-17 มกราคม 2562 ท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายให้ นางอัญชุลีกร ขันติวีรวัฒน์ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษา และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานครฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*