โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม
-พิธีลงนามประกาศเจตนารมย์น้อมนำ
-หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
-ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
-การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*