Monthly Archives: มกราคม 2019

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย เป็นคณะกร ... Read More »

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ยมอบหมายให้ ... Read More »

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษา และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 15-17 มกราคม 2562 ท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมา ... Read More »

งานวันครู ประจำปี 2562 (ศูนย์ลุ่มน้ำพอง) ณ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์

วันที่ 14 มกราคม 2562 ท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย พร้อมด้วยคณะค ... Read More »

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม -พิธีลงนามประกาศเจตน ... Read More »