ประชุมการจัดกิจกรรมการเรียนผ่านกระบวนการ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู Professional Learning Community : PLC ครั้งที่ 1

ประชุมการจัดกิจกรรมการเรียนผ่านกระบวนการ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู Professional Learning Community : PLC ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมการจัดกิจกรรมการเรียนผ่านกระบวนการ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู Professional Learning Community : PLC ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย และ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 นางสาวสุวิมล สันหนัง(Panner) และนางสาวจุฑารัตน์ ลือชาโคตร (Buddy) ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้เปิดห้องเรียน (Study visit) โดยมีผู้เชี่ยวชาญ คือ นางภัทรลดา วงษ์โยธา อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และมีผู้ร่วมสังเกตชั้นเรียนในครั้งนี้คือ นางณัทชุดา บุติมุลตรี และ นางวรรณทิภา ธรรมโชติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*