นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน นวัตวิถี (OTOP กลุ่มทอเสื่อพื้นบ้าน) ณ ศาลาประชาคม บ้านขาม

นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน นวัตวิถี (OTOP กลุ่มทอเสื่อพื้นบ้าน) ณ ศาลาประชาคม บ้านขาม

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดย ท่าน ผอ.สุภาภร มาอุ้ย ร่วมกับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี อาจารย์ ดร.ปาริชาติ แสนนา อาจารย์ประจำวิชา นำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน นวัตวิถี (OTOP กลุ่มทอเสื่อพื้นบ้าน) ณ ศาลาประชาคม บ้านขาม หมู่ที่ 15 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*