โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและการระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและการระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและการระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*