ฝ่ายวิชาการ

นางสุภาภรณ์    มาอุ้ย

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ไชยสีหา

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายประวัติ   เพียสมนา

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

นางอัญชุลีกร  ขันติวีรวัฒน์

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา

 

นางสาวอัจฉราภรณ์  ต้นกันยา

งานวัดผลประเมินผล และเทียบโอน

 

นางสาธิตา      วาที

งานแนะแนว

 

นายนฤพล     พลคาม

งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา