ฝ่ายปกครอง

นางสุภาภรณ์    มาอุ้ย

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นางพรเพ็ญ   สมบัติมาก

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 

นายอดิศักดิ์   โคตรชุม

งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ งานรักษาความปลอดภัย

 

นางวรรณทิภา  ธรรมโชติ

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม งานส่งเสริมประชาธิปไตย