ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสุภาภรณ์    มาอุ้ย

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นางปารีณา       ศิริพูล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

นางหงษ์ลุน    สะท้านบัว

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

 

นางพรรณี      เถาว์ทิพย์

งานพัสดุและสินทรัพย์

 

นางศิริธร   วงชาลี

งานธุรการ

 

นางพนารัตน์  ใจหมั่น

งานการเงินและบัญชี