ฝ่ายบริการ

นางสุภาภรณ์    มาอุ้ย

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นางณัทชุดา  บุติมุลตรี

หัวหน้าฝ่ายบริการ

 

นายพรชัย     สาพันธ์

งานโรงเรียนและชุมชน

 

นางสาธิตา  วาที

งานห้องสมุดและเหล่งเรียนรู้

 

นางสาวอรุณรัตน์   ชินนะวงษ์

งานประชาสัมพันธ์

 

นายชานนท์   ดาทุมมา

งานโรงเรียนและชุมชน

 

นายวิโรจน์    วงชาลี

งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

 

นายสมชาย       ใยแก้ว

งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

 

นายประครอง  ทำนา

งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม