ผลงานวิชาการครูและบุคลากร

ผลงานวิชาการครูและบุคลากร

นางสาวอัจฉราภรณ์  ต้นกันยา
การพัฒนาหนังสืออ่านประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง  มาเรียนรู้เกี่ยวกับสารกันเถอะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากรีฑาเพิ่มเติม2 เรื่อง การฝึกทักษะและเทคนิคเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศกีฬากรีฑาประเภทลาน(การขว้างจักร) โดยใช้ชุดการสอนกรีฑาประเภทลาน(การขว้างจักร) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ไชสีหา

การพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงดีอย่างไร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

นางปารีณา ศิริพูล

เว็บไซต์ : www.krupareena.com

เรื่อง : รายงานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ร่วมกับรูปแบบผังกราฟิก (Graphic Organizer Instructional Model) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงระบบ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

นางสาว พรรณี กล่อมปัญญา

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด
 

นางพรเพ็ญ สมบัติมาก

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ I-K-W-L เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ดูเพิ่มเติม

 

นางณัทชุดา บุติมุลตรี

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง Tenses ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้หนังสืออ่านประกอบ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด