ประวัติและวิสัยทัศน์โรงเรียน

ประวัติโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

           โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 2 บ้านขาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น บนเนื้อที่ 42 ไร่เศษ เดิมมีชื่อว่า “โรงเรียนขามนครพัฒนศึกษา” เปิดทำการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2535 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษก        มีนายโกวิท จำปาวอ  ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานและดูแลสาขา โรงเรียนดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุนอย่างจริงจังของสภาตำบลบ้าขามและชุมชนใกล้เคียงวันที่ 28 ธันวาคม 2536กระทรวงศึกษาธิการได้จัด ตั้งเป็นโรงเรียนรัฐบาล โดยใช้ชื่อว่า“โรงเรียนขามนครพัฒนศึกษา” มีนายยุทธพงศ์  วชิรปัญญาวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษก ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

            วันที่ 7 กรกฎาคม 2537 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้ นายมนพ สกลศิลป์ศิริ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

            วันที่  3 มกราคม 2538 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “โรงเรียน ขามนครพัฒนศึกษา” เป็น “โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย” จนกระทั่งปัจจุบัน

            ช่วงต้นปี พ.ศ. 2539 นายมนพ  สกลศิลป์ศิริ ได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ กรมสามัญศึกษา สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่น จึงมีคำสั่งให้ นางกุหลาบ ปุริสาร ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2540 และกรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้ นางกุหลาบ ปุริสาร  ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2540

           ในปีการศึกษา 2540 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจัด     การศึกษาร่วมกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จนถึง ปีการศึกษา  2542

            ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนได้รับการประเมินเพื่อปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย จนกระทั่งถึงวันที่ 31 มีนาคม 2547  ผู้อำนวยการ นางกุหลาบ ปุริสาร ได้เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

            วันที่ 1 เมษายน 2547 นางชุรีพร นาเลาห์  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2548

            วันที่ 10 มิถุนายน 2548 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 4 ได้มีคำสั่งให้            นายวุฒิชัย  อินทรสว่าง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

            วันที่ 2 พฤศจิกายน 2550  โรงเรียนได้สมัครใจถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

            วันที่  16  ตุลาคม  2556  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีคำสั่งให้นายวุฒิชัย อินทรสว่าง

ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น และมีคำสั่งให้

นายภักดี  ศิริพรรณ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

            วันที่  1 ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีคำสั่งให้ นายภักดี  ศิริพรรณ   ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น และมีคำสั่งให้

นายบุญจันทร์ มูลกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย กรณีไม่มีผู้อำนวยการสถานศึกษา

            วันที่  1  สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีคำสั่งให้ นางสุภาภรณ์  มาอุ้ย

มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย จนถึงปัจจุบัน

            ปัจจุบันโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ผู้เรียนจำนวนทั้งสิ้น 133 คน จำนวน 7 ห้องเรียน มีข้าราชการครู 14 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 คน          ครูช่วยสอน 4 คน  ลูกจ้างประจำ  2  คน และนักการภารโรง (จ้างเหมาบริการ) 1 คน รวมทั้งหมด 23 คน

ที่ตั้ง

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ตั้งอยู่เลขที่ 199  หมู่ที่ 2 บ้านขาม ตำบลบ้านขาม  อำเภอ

น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  มีระยะทางห่างจากจังหวัดขอนแก่น 25 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอน้ำพอง   24 กิโลเมตร บนเส้นทางหลวงจังหวัดขอนแก่น – น้ำพอง  โดยมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

                    ทิศเหนือ           จด      ที่สาธารณประโยชน์

                    ทิศใต้                จด       ที่สาธารณประโยชน์

                    ทิศตะวันออก    จด       ทางหลวงจังหวัด ( ขอนแก่น – น้ำพอง)

                    ทิศตะวันตก                จด       ที่สาธารณะ  (ป่าช้า )

โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด  42  ไร่เศษ

หมายเลขโทรศัพท์        :         0 -4343 – 6126

e  –  mail                 :         prathatpit@thaimail.com

                    website                   :         www.ptpschool.ac.th

หน่วยงานต้นสังกัด                        :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน :

ความหมาย

“พระธาตุขามแก่น  แผ่รัศมีอยู่ภายใต้วงกลม” หมายถึง ความรู้ เกียรติยศชื่อเสียง

ระเบียบวินัยที่แผ่ไพศาลและมั่นคง  เช่นเดียวกับองค์พระธาตุขามแก่น”

สีประจำโรงเรียน    :  สีน้ำตาล-แสด-เหลือง

สีน้ำตาล  หมายถึง         :  ความมั่นคง

สีแสด       หมายถึง         :  ความสดใส

สีเหลือง    หมายถึง         :  ความงอกงามทางวัฒนธรรม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน                     :  ต้นมะขาม

วิสัยทัศน์     

“โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย การศึกษามีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี  สืบสานประเพณีวัฒนธรรม  เลิศล้ำกีฬา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0”

ปรัชญา

“วิชาการก้าวหน้า  สามัคคี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม นำประชาธิปไตย

คำขวัญสถานศึกษา           

“จริยะ  สร้างสรรค์ หมายถึง การประพฤติตนให้เป็นผู้สร้างสรรค์

คติพจน์ของโรงเรียน

“สุปฏิปณฺโณ  ภวํ  โหติ หมายถึง  ผู้ประพฤติดีเป็นผู้เจริญ

อักษรย่อของโรงเรียน

          พ.ธ.พ.

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

          “สิ่งแวดล้อมดี  กีฬาเด่น”

อัตลักษณ์ของนักเรียน 

“รักกีฬา  รักษ์สิ่งแวดล้อม”